ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Gældende fra 1.4.2015 (Afsnit om Personoplysninger tilføjet 1.6.2018)

Bestemmelser er gældende for alle lejede pulterrum hos pulterrum.dk.

1. Det lejede

2. Benyttelse af det lejede

3. Adgang til det lejede

4. Forsikring af det opbevarede gods

5. Færdsel og adfærd på ejendommen område

6. Lejers betaling og regulering

7. Lejers misligholdelse

8. Opsigelse

9. Aflevering af lejemål

10. Udlejers ansvar og adgang til det lejede

11. Bestemmelser og henvisning i øvrigt

1 Det lejede

Lejer får ret til at opbevare gods i angivet opbevaringsrum.

Leje og opbevaring sker på følgende vilkår.

Lejer har ingen afståelsesret og fremlejeret.

Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytning er nyistandsat, men i pæn stand.

Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer af det lejede.

2. Benyttelse af det lejede

2.1 Anvendelse

Det lejede må kun benyttes til oplagring af tørt gods.

Der må ikke opbevares:  eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker, akkumulatorer.

Ved oplagring af maskiner skal disse være tømt for olie, benzin og lignende væsker før oplagring.

Batterier skal afmonteres elektriske apparater.

Alle former for mad, planter og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ikke oplagres.

Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede.

Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadeligt eller miljøfarligt.

Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede, eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers tilladelse.

2.2 Lejers erstatningsansvar

Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål.

Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

3. Adgang til det lejede

3.1 Åbningstid

Lejer har alene adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid. Udlejer er berettiget til at opkræve separat betaling for udvidet adgang til det lejede udenfor den almindelige åbningstid.

3.2 Ændring af åbningstid

Udlejer er uden forudgående varsel berettiget til at ændre den angivne åbningstid, herunder er udlejer berettiget til at lukke for adgang til lageret, eller lade det lejede henstå ubetjent, såfremt det ansatte personale skal udføre andre arbejdsopgaver.

3.3 Automatiske døre, lås samt tekniske anlæg i øvrigt

Adgangen til det lejede foregår via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved hjælp af ”adgangskort”, Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt i tekniske anlæg.

Lejer står selv for at medbringe hængelås til pulterrummet. Hængelåse kan ligeledes lånes, de er at finde ved indgangen.
Det er IKKE tilladt selv at fjerne/klippe en hængelås over, hvis nøglen ikke kan findes. Pulterrum bedes kontaktes hvis problemet opstår.
Evt. udgifter ift. udrykning fra vagtselskab vil påhvile lejer.

Dit adgangskort er personligt og skal altid medbringes for at få adgang til bygningen.

Det er ikke tilladt for lejere at opholde sig i bygningerne uden først at have benyttet sit adgangskort, så benyt altid kortlæser og døren ved ankomst, ikke porten selvom den står åben. Det er ligeledes heller ikke tilladt at lade andre lejere eller udefrakommende komme ind i bygningen, uden at de benytter eget adgangskort. Så luk porten når den ikke er i brug.

Sker der hærværk, tyveri el. som følge af misbrug af et adgangskort, kan ejermanden risikere at blive draget til økonomisk ansvar herfor.

Beskadigede, ødelagte eller bortkommende adgangskort oprettes på ny mod et gebyr på 100 kr. Et bortkommet adgangskort meldes med det samme til Pulterrum.dk, så det kan spærres.

Ved manglende betaling vil adgangskort uden varsel blive spærret. Kontakt os for igen at få fjernet spærringen. Pris 100 kr.

3.4 Indflytning og ophold på anlægget

Ved indflytning og ophold i det lejede, er lejer forpligtet til at færdiggøre indflytningen før lukketid kl. 23.00. Ved lukketid aflåses port og døre automatisk, og alarmanlægget kobles til. Ved aktivering af alarm påhviler omkostningen til alarmselselskab lejer.

4. Forsikring af det opbevarede gods

De opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Lejer må derfor søge afklaret med eget forsikringsselskab, om effekterne er omfattet af en af lejer tegnet forsikring. Normalt går det ind under en almindelig indboforskring.

5. Færdsel og adfærd på ejendommen område

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i ejendommen eller lade dem løbe løs på ejendommens område.

Såfremt lejer udøver stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens personale eller andre lejere, er udlejer berettiget til at bortvise lejer fra det lejede og fra ejendommens område.

Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

5.1 Fjernelse af inventar m.v.

Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri og udlejer vil foretage politianmeldelse.

5.2 Efterladte effekter

Ifølge brandforebyggelses regulativ må der under ingen omstændigheder efterlades effekter i gangarealer, vindfang eller udendørs på anlægget. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

5.3 Overvågning
Indgange, porte og alle gangarealer bliver overvåget med video og der er adgangskontrol på alle døre der benyttes af kunder.

6. Lejers betaling og regulering

6.1 Betaling af leje

Lejen betales månedsvis forud. Lejen forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Der bliver ikke fremsendt særskilte lejeopkrævninger. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning. Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på kr. 100,- der forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede. Lejer er selv forpligtet til at tage kontakt til udlejer efter betaling af skyldig beløb, for at få fjernet spærringen på adgangskortet.

Ved for sen indbetaling beregnes der morarente med 2% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at afholde alle omkostninger i forbindelse med dette.
Alle priser er momsfri. Der tillægges ikke moms ved udlejning til erhverv.

6.2 Regulering af lejen

Hvert år den 1. januar reguleres den til enhver tid gældende leje svarende til den procentvise stigning nettoprisindekset har undergået fra 1. januar året før til den 1. januar i reguleringsåret, dog minimum 5%. Parterne er enige om at lejeaftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen.

I forbindelse med booking af pulterrum accepteres almindelige vilkår samt lejeaftale. Almindelige vilkår er tilgængelige ved booking og skal accepteres, før en booking kan gennemføres. Der fremsendes ikke separat lejeaftale med post.

Hvis der ledige rum i den bestilte størrelse fremsendes bekræftelse på e-mail efter booking er gennemført.

7. Lejers misligholdelse

Er lejen forsinket mere end 10 dage, har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Desuden har udlejer ret til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel, at opsige lejemålet, Såfremt lejemålet opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil det lejede er tømt, ryddet og rengjort som afleveret uaflåst.

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftaler har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav udlejer må have mod lejer, samt rimelige omkostninger som udlejer kan have i forbindelse med lejers misligholdelse. Effekter opbevares i det lejede på tidspunkt for udlejers spærring af rummet, er overgivet til udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.

Såfremt lejekontrakten ophæves er udlejeren berettiget til for lejerens regning, så længe lejer ikke har indfriet udlejerens krav, at sælge de effekter, der måtte befinde sig i det lejede. Udlejer er berettiget til at modregne ethvert krav mod leje i et eventuelt provenu ved salget. Såfremt de med et salg forbundne omkostninger ikke skønnes at kunne dækkes af den forventede salgssum, eller såfremt salg ikke kan finde sted, inden udlejers omkostninger til at opbevare de pågældende effekter må skønnes at overstige den forventede salgssum, er udlejer dog berettiget til at bortskaffe genstanden. Salg eller bortskaffelse kan dog tidligst finde sted 3 uger efter, at skriftlig meddelelse om, at de pågældende effekter vil blive solgt eller bortskaffet, med e-mail afsendt til lejeren på den af lejeren oplyste e-mail.

8. Opsigelse

8.1. Lejers opsigelse

Lejemålet forsætter indtil lejer med 1 måneds skriftligt varsel, til den 1. i måneden  opsiger lejemålet. Der gives ingen refusion, dersom lejer vælger at flytte ud før udløbet af varslingsperioden. Ved fraflytning inden for 30 dage fra lejemålets start gives ingen forholdsmæssig refusion af 1. måneds leje.

8.2 Udlejers opsigelse

Udlejer kan opsige med en måneds forudgående skriftlig varsel til den første i en måned.

Udlejer kan hæve lejeaftalen i overensstemmelse med reglerne i erhvervslejeloven. Udlejeren kan således bl.a. ophæve lejeaftalen når lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav – afgivet efter sidste rettidig betalingsdag – herom er kommet frem til lejeren.

Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte det lejede, og udlejeren er uden yderligere varsel berettiget til ved egen foranstaltning at sætte sig i besiddelse af de lejede, såfremt dette ikke sker. Lejeren skal i alle tilfælde mindst betale leje mv. for tiden, indtil lejeren kunne flytte med aftalt varsel.

9. Aflevering af lejemål

Ved lejemålets ophør skal det lejede rum afleveres ulåst, ryddet og rengjort i samme stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand, som er angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

10. Udlejers ansvar og adgang til det lejede

10.1 Udlejers ansvar

Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå for følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk mv. Udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen hverken før eller efter en skade. Lejer er forpligtet til, i det omfang lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer.

10.2 Udlejers adgang til det lejede

Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 8 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

11. Bestemmelser og henvisning i øvrigt

Adresseændringer og ændring af telefonnumre, mailadresser m.v. skal meddeles til udlejer. Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejers oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

Lejer har ved indgåelse af lejeaftalen givet udlejer ret til i lejeperioden, at kontakte lejeren på SMS og E-mail.

Pulterrums privatlivspolitik

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Personoplysninger (Tilføjet 1.6.2018)

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores pulterrum.dk indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller sender en kontaktbesked til os.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Dine data ligger på et dansk ISO sikkerhedscertificeret webhotel og vi har desuden beskyttet siden på følgende måder:

  • Driftovervågning (pulterrum får besked hvis siden er nede 7/24)
  • Daglig backup der gemmes 30 dage
  • Anti hacking software lagt på hjemmesiden/webshoppen og siden bliver skannet ugentlig for skadelig software
  • Tilgang til side og data overvåges og der lukkes for tilgang efter 5 mislykkede forsøg.
  • Audit log over hvem/hvad/hvornår der er lavet ændringer på siden
  • Løbende opdatering af sidens software for at minimere hackingsangreb
  • SSL certifikat lagt på siden så den kører https

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver skriftlige samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU og alle er der lavet databehandler aftale med.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@pulterrum.sky663.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Venlig hilsen
Finn Englyst

Pulterrum.dk